Aktuality z MŠVVaŠ SR Tlačivá I. etapa 2013/2014, 1. časť

MŠVVaŠ SR pre školský rok 2013/2014 pripravilo balík zmien v tlačivách určených pre začiatok školského roku 2013/2014.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonalo ministerstvo nasledovné zmeny.

Úpravy tlačív, prípadne zrušenie neplatných tlačív sme vykonali v papierových, ako aj elektronických verziách uvádzaných tlačív.

   Upravené tlačivá

Administratíva

51  105 0 426sk+mad Zápisný lístok na štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Materské školy

50  354 0 259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Školské zariadenia

50  359 0 049sk+mad Triedna kniha pre centrum voľného času - obal s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
50  360 0 042sk+mad Triedna kniha v školskom klube detí s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Základné školy

49  211 5 051 Triedny výkaz pre nultý ročník
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové úpravy.
51  100 2A 068sk+ukr Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Ďalej boli vykonané textové a grafické úpravy a došlo aj k zmene rozsahu z 30 na 26 listov.
51  100 6 044sk+mad Triedna kniha pre nultý ročník s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Ďalej boli vykonané textové a grafické úpravy a došlo aj k zmene rozsahu z 28 na 30 listov.
51  100 7A 068sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Ďalej boli vykonané textové a grafické úpravy a došlo aj k zmene rozsahu z 30 na 26 listov.
51  101 2A 344sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  101 3A 029sk+ukr Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  101 4 031sk+ukr Príloha katalógového listu žiaka s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové úpravy.
51  101 5 091sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  101 6 051sk+mad Triedny výkaz pre nultý ročník s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové úpravy.
51  103 2 031sk+mad Príloha katalógového listu žiaka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové úpravy.
51  116 1A 442sk+mad Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  200 2A 075sk+ukr Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  200 7A 075sk+mad Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  201 2A 345sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  201 3A 028sk+ukr Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  201 4 076sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  226 1A 446sk+mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  500 0 068sk+rsn Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive došlo k zmene názvu. Ďalej boli vykonané textové a grafické úpravy a došlo aj k zmene rozsahu z 30 na 26 listov.
51  500 2 029sk+rsn Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  500 5 031sk+rsn Príloha katalógového listu žiaka s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  500 6 091sk+rsn Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Špeciálne základné školy

49  271 2 059 Triedna kniha pre praktickú školu
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  272 1 088 Triedny výkaz pre praktickú školu
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  003 0 061sk+mad Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník - variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  004 0 081sk+mad Triedna kniha pre 7. - 9. ročník špeciálnej základnej školy - variant A pre žiakov s ľahký stupňom mentálneho postihnutia s VJM
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  005 0 089sk+mad Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím s VJM
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  019 0 074 Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  020 0 086 Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Gymnáziá, SOŠ, OU

50  002 0 421 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - obal
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
50  002 1 422 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - vložka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  300 0 071sk+mad Triedny výkaz pre stredné školy s VJM - obal
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  300 1 071sk+mad Triedny výkaz pre stredné školy s VJM - vložka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  300 7 083 Triedna kniha pre stredné školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  302 0 071sk+ukr Triedny výkaz pre stredné školy s VJU - obal
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  302 1 071sk+ukr Triedny výkaz pre stredné školy s VJU - vložka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  302 5 022sk+ukr Katalógový list žiaka pre stredné školy s VJU
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  302 6 055sk+ukr Osobný spis žiaka s VJU
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  325 0 055sk+mad Osobný spis žiaka s VJM
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi

59  015 0 Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
V tlačive boli vykonané textové úpravy. Platné tlačivá sú s impresiami III/2012 a III/2013.

   Zrušené tlačivá

57  004 0X Triedna kniha pre II. stupeň špeciálnej základnej školy s VJM pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 57  004 0.
49  235 0 Žiacka knižka pre základné školy  mix motívov
Zrušené tlačivo nahrádzajú tlačivá 49  235 0L, 49  235 0M, 49  235 0N, 49  235 0O.
51  102 1 Žiacka knižka pre základné školy  s vyučovacím jazykom maďarským
Zrušené tlačivo nahrádzajú tlačivá 51  102 1L, 51  102 1M, 51  102 1N, 51  102 1O.
51  102 2 Žiacka knižka pre základné školy  s vyučovacím jazykom ukrajinským
Zrušené tlačivo nahrádzajú tlačivá 49  235 0L, 49  235 0M, 49  235 0N, 49  235 0O.

   Nové tlačivá

49  182 0 Ranný filter
vyhotovenie: A4 list, tlač 1+1, farba tlače Black U, papier BO 80g
96  206 0 Plán výchovno - vzdelávacej činnosti v materských školách
vyhotovenie: A4 blok, 74 s., tlač 1+1, farba tlače Black U
51  101 1 234sk+ukr Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
vyhotovenie: A4 list, tlač 2+2, farba tlače Black U, papier BO s vodotlačou (zvislý št. znak) 110 g, podtlač štátneho znaku SR, séria BB, číslovanie

Školy majú v školskom roku 2013/2014 k dispozícii nové tlačivá zavedené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nové tlačivá sú školám k dispozícii aj v elektronickej podobe v programe eTlačivá. Tlačivá je možné použiť v rámci paušálnej alebo kreditnej licencie.

OBJEDNÁVANIE tlačív

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.