Aktuality z MŠVVaŠ SR Tlačivá I. etapa 2013/2014, 2. časť

MŠVVaŠ SR pre školský rok 2013/2014 pripravilo balík zmien v tlačivách určených pre začiatok školského roku 2013/2014.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonalo ministerstvo nasledovné zmeny.

Úpravy tlačív, prípadne zrušenie neplatných tlačív sme vykonali v papierových, ako aj elektronických verziách uvádzaných tlačív.

   Upravené tlačivá

Administratíva

49  145 0 056 Prihláška na štúdium na strednej škole
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  145 4 426 Zápisný lístok na štúdium na strednej škole
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  270 0 056 Prihláška na štúdium do odborného učilišťa alebo praktickej školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Materské školy

49  177 0 041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  179 0 259 Evidencia dochádzky detí MŠ
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  180 0 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  181 0 045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
50  352 0 041sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
50  356 0 234sk+mad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
50  357 0 045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Školské zariadenia

49  185 0 042 Triedna kniha v školskom klube detí
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  185 1 046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  186 0 067 Prehľad prázdninovej činnosti
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  187 1 090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  188 0 049 Triedna kniha pre centrum voľného času
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  502 0 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu (obal)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  505 0 078 Denný záznam školského internátu
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
50  358 0 090sk+mad Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Základné školy

49  203 0 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  210 0A 068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy. Zároveň došlo k zmene v rozsahu počtu strán z 30 na 26 listov.
49  210 1 044 Triedna kniha pre nultý ročník
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy. Zároveň došlo k zmene v rozsahu počtu strán z 28 na 30 listov.
49  211 0A 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  211 1A 091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  211 2A 029 Katalógový list žiaka primárneho vzdelávania
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  211 7 031 Príloha katalógového listu žiaka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové úpravy.
49  215 0A 442 Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  230 0A 075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  231 0A 345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  231 1A 076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  231 2A 028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  234 0A 446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  101 7A 344sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  101 9A 091sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  103 0A 029sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  201 7A 345sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
*51  201 8A 076sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  203 0A 028sk+mad Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Špeciálne základné školy

49  271 0 061 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník - variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  271 1 081 Triedna kniha pre 7. - 9. ročník špeciálnej základnej školy - variant A
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  272 0 089 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  272 0X 085 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre 10. ročník variant B a C
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  282 0 428 Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  283 0 069 Denník výchovnej skupiny
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  009 0 072 Osobný spis dieťaťa centra špeciálno-pedagogického poradenstva
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  010 0 023 Katalógový list dieťaťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  017 0 080 Osobný list žiaka s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  018 0 100 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
57  018 0X 063 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 10. ročník variant C a vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Gymnáziá, SOŠ, OU

49  331 1 083 Triedna kniha pre stredné školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  331 2 065 Triedna kniha pre stredné školy - obal
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy. Zároveň došlo k zmene vyhotovenia tlačiva na súpravu dvoch dvojlistov.
49  331 3 065 Triedna kniha pre stredné školy - vložka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  331 4 065 Vložka do triednej knihy pre stredné školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
50  001 2 065 Triedna kniha – vložka k tlačivám 49  331 2, 49  331 3
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  332 5 071 Triedny výkaz pre stredné školy - obal
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  332 6 071 Triedny výkaz pre stredné školy - vložka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  334 0 467 Triedna kniha pre stredné školy (alternatívna triedna dokumentácia)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  334 1 467 Triedna kniha pre stredné školy - Evidenčný hárok vyučovania pre predmet (alternatívna triedna dokumentácia)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  334 2 467 Triedna kniha pre stredné školy - Evidenčný hárok vyučovania pre voliteľný predmet (alternatívna triedna dokumentácia)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  334 3 467 Triedna kniha pre stredné školy - Triedny hárok (alternatívna triedna dokumentácia)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  334 4 467 Triedna kniha pre stredné školy - Hárok C (alternatívna triedna dokumentácia)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  442 3 022 Katalógový list žiaka strednej školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  445 0 054 Denník evidencie odborného výcviku
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  452 0 055 Osobný spis žiaka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
51  315 0 022sk+mad Katalógový list žiaka strednej školy
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Školy pri zdravotníckych zariadeniach

49  295 0 070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  295 1 060 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici) a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  295 3 427 Učebný list (hospitalizovaného žiaka)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Základné umelecké školy

49  365 0 416 Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  367 0 077 Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v ZUŠ
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy. Zároveň došlo k úprave vyhotovenia tlačiva na súpravu dvoch dvojlistov.
49  475 0 030 Katalógový list žiaka - hudobný odbor
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  475 1 026 Katalógový list žiaka - tanečný odbor
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  475 2 015 Katalógový list žiaka - výtvarný odbor
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  475 3 027 Katalógový list žiaka - literárno-dramatický odbor
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  475 4 341 Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  476 1 415 Rozvrh hodín pre ZUŠ
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  481 0 Potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia
V tlačive došlo k textovým úpravám.
56  036 0 079 Triedna kniha žiakov pre individuálne vyučovanie v ZUŠ – obal
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
56  036 1 079 Triedna kniha žiakov pre individuálne vyučovanie v ZUŠ – vložka
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Konzervatóriá

49  350 1 058 Triedna kniha pre hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  352 3A 025 Katalógový list žiaka konzervatória (univerzálny)
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.
49  358 0 024 Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

Jazykové školy

49  349 0 082 Triedna kniha pre jazykovú školu
V tlačive došlo k zmene názvu. Zároveň boli vykonané textové a grafické úpravy.

   Zrušené tlačivá

49  271 1X Triedna kniha pre II. stupeň špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 49  271 1.
49  271 2X Triedna kniha pre praktickú školu
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 49  271 2.
49  272 1X Triedny výkaz pre praktickú školu
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 49  272 1.
49  441 0 Triedna kniha - obal
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 49  331 2.
49  441 1 Triedna kniha - vložka
Zrušené tlačivo nahrádzajú tlačivá 49  331 3 a 50  001 2.
57  019 0X Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 57  019 0.
57  020 X Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 57  020 0.

   Nové tlačivá

51  100 0 041sk+ukr Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
51  100 1 045sk+ukr Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
51  500 7 234sk+rsn Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
51  500 8 041sk+rsn Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
51  500 9 045sk+rsn Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie

Školy majú v školskom roku 2013/2014 k dispozícii nové tlačivá zavedené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nové tlačivá sú školám k dispozícii aj v elektronickej podobe v programe eTlačivá. Tlačivá je možné použiť v rámci paušálnej alebo kreditnej licencie.

OBJEDNÁVANIE tlačív

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.