Aktuality z MŠVVaŠ SR Tlačivá II. etapa 2013/2014

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva v rámci II. etapy školských tlačív, vysvedčení, na šk. rok 2013/2014 vykonalo niekoľko textových zmien a zmien v názvoch tlačív.

Úpravy sme vykonali v papierových, ako aj elektronických verziách uvádzaných tlačív.

   Upravené tlačivá

Základné školy

49  212 5A 110uni Vysvedčenie pre nultý ročník pre ZŠ
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
49  212 0N 103 Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník ZŠ
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  232 1N 107 Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník ZŠ
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  107 8A 154uni sk+mad Vysvedčenie pre nultý ročník ZŠ s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
51  107 3N 147sk+mad Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník ZŠ s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  207 3N 481sk+mad Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník ZŠ s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  107 0N 227sk+ukr Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  207 0N 494sk+ukr Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  402 0N 158sk+nem Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  403 0N 493sk+nem Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  500 3N 224sk+rsn Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  500 3D 496sk+rsn Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive došlo k textovým úpravám.

Špeciálne základné školy

49  273 4 470 Vysvedčenie pre 10. ročník ŠZŠ B variant
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
49  273 5B 474 Vysvedčenie pre 7. a 9. ročník ŠZŠ A variant
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
49  273 7B 475 Vysvedčenie pre 10. ročník ŠZŠ C variant
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
49  273 8 478 Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A a B variant
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  273 9 473 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 9. ročník ŠZŠ C variant
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
49  274 0 240 Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  274 1 471 Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník ŠZŠ A variant
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  274 2 472 Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník ŠZŠ B variant
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
49  274 5 465 Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
49  274 8 190 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  275 0N 164 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  275 2 166 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
49  275 4N 187 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov s NKS a 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  275 4F 181 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov s NKS a 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
57  013 2 486sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník ŠZŠ A variant s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám.
57  013 2B 488sk+mad Vysvedčenie pre 7. a 9. ročník ŠZŠ A variant s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
57  013 3 487sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník ŠZŠ B variant s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
57  013 4  485sk+mad Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník ŠZŠ C variant s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
57  013 4B 491uni Vysvedčenie pre 10. ročník ŠZŠ C  variant s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
57  013 5 211sk+mad Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A, B variant
V tlačive došlo k textovým úpravám.
57  013 7 240sk+mad Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám.
57  014 3 482sk+mad Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.
57  014 6 191sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s VJM
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
 57  014 7 492sk+mad Vysvedčenie pre 10. ročník ŠZŠ B variant s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň bol zmenený názov tlačiva.

Základné umelecké školy

49  363 1 130 Vysvedčenie pre ZUŠ – výtvarný odbor
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  364 1 134 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ – výtvarný odbor
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  483 3 127 Vysvedčenie pre ZUŠ – hudobný odbor
V tlačive došlo k grafickým úpravám.
49  483 4 128 Vysvedčenie pre ZUŠ – literárno-dramatický odbor
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  483 5 132 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ – literárno-dramatický odbor
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  483 6 346 Vysvedčenie pre ZUŠ – odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  483 7 352 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ – odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  483 8U 347uni Vysvedčenie pre ZUŠ – univerzálne
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  485 1 131 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ – hudobný odbor
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  486 1U 348uni Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ – univerzálne
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  487 1 129 Vysvedčenie pre ZUŠ – tanečný odbor
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.
49  488 1 133 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ – tanečný odbor
V tlačive došlo k textovým a grafickým úpravám.

Gymnázia, SOŠ a OU

49  252 0 092 Vysvedčenie pre gymnázium
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  252 0A 140 Vysvedčenie pre gymnázium (denné štúdium)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  263 5 417nem Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku (G D. Tatarku Poprad)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  264 0F 245 Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  267 0 243 Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) v slovenskom jazyku
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  267 1 244 Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) v španielskom jazyku
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  340 1N 122 Vysvedčenie pre študijné odbory SŠ
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  340 3 137 Vysvedčenie pre študijný odbor SOŠ
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  460 2 142 Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  460 2U 142uni Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ - uni
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  460 3N 136 Vysvedčenie pre prípravný a 1. – 3. ročník OU
V tlačive došlo k textovým úpravám.
50  017 2A 199sk+mad Vysvedčenie pre študijný odbor SOŠ s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  307 0A 198sk+mad Vysvedčenie pre gymnázium s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  312 0A 200 Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ s VJM
V tlačive došlo k textovým úpravám.
51  307 2A 362sk+ukr Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive došlo k textovým úpravám.

Konzervatóriá

49  356 2 479 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 08 hudba – cirkevná hudba (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  356 2U 111uni Vysvedčenie pre konzervatórium
V tlačive došlo k grafickým a textovým úpravám.
49  356 3 117 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 04 hudba – hra na organe (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 0 119 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8226 7 hudobno-dramatické umenie (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 1 121 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8227 7 tanec (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 2 120 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8228 7 spev (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 3 118 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 01 hudba – skladba (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 4 112 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 02 hudba – dirigovanie (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 5 116 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 03 hudba – hra na klavíri (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 6 114 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 7 115 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  357 8 113 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 07 hudba – hra na akordeóne (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  358 4 125 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 tanec (1. – 4. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  358 5 124 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 02 tanec – ľudový tanec (5. – 8. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  358 6 123 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 01 tanec – klasický tanec (5. – 8. Ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  358 7 126 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 03 tanec – moderný tanec (5. – 8. ročník)
V tlačive došlo k textovým úpravám.

Jazykové školy

49  341 0 364 Osvedčenie pre jazykové školy
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  341 1 365 Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  342 0 363 Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  343 0 035 Protokol o štátnej jazykovej skúške – odpis vysvedčenia (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  345 0 036 Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  346 0 377 Pozvánka na písomnú časť
V tlačive došlo k textovým úpravám. Zároveň sme upravili formát z A5 na formát A4.
49  347 0 371 Pozvánka na ústnu časť
V tlačive došlo k textovým úpravám.Zároveň sme upravili formát z A5 na formát A4.
49  348 0 502 Oznámenie o neprospechu pri písomnej časti štátnej jazykovej skúšky
V tlačive došlo k textovým úpravám.Zároveň sme upravili formát z A5 na formát A4.
49  349 2 373 Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  349 3 375 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky (písomná časť)
V tlačive došlo k textovým úpravám.
49  349 4 374 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky (celkové hodnotenie)
V tlačive došlo k textovým úpravám.  

   Zrušené tlačivá

49  273 2 476 Vysvedčenie pre 9. ročník ŠZŠ A variant
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 49  273 5B – ID 474.
49  274 3 480 Vysvedčenie pre 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 49  274 5 – ID 465.
49  275 2B 504 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo  49  275 2 – ID 166.
49  275 4D 503 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 49  275 4F – ID 181.
49  447 0 241 Vysvedčenie o skúške z jednotlivých vyučovacích predmetov (pre G, SOŠ a konzervatórium)
53  001 0 235 Vysvedčenie pre strednú zdravotnícku školu – diaľkové štúdium
57  014 0 484sk+mad Vysvedčenie pre 9. ročník ŠZŠ A variant s VJM
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo  57  013 2B - ID 488.
57  014 8 489sk+mad Vysvedčenie pre 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo  57  014 3 - ID 482.
96  196 0 Vysvedčenie pre súkromnú ZŠ (Bell Amos, Martin)
96  196 0p Vysvedčenie pre súkromnú ZŠ (Bell Amos, Martin)- polročné
96  196 1p Vysvedčenie pre gymnázium (1. Súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava) – polročné
96  199 0Aa Vysvedčenie - polročné (Gymnázium bilingválne angl. - slov., Sučany)
96  267 0Aa Vysvedčenie (ročníkové, pre G- umelecká výchova s VJM) – polročné
96  270 0p Vysvedčenie - konzervatórium Alkana - polročné

   Nové tlačivá

49  218 0 239 Vysvedčenie o absolvovaní kurzu vzdelávania na získanie nižšieho stredného  vzdelania
49  274 9 507 Vysvedčenie pre prípravný a 1. - 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
49  274 9 SK 508 Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
49  356 2Q 479 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium  8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba (1. - 4. ročník)
49  356 3Q 465 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 04 hudba - hra na organe (1. - 4. ročník)
49  357 0Q 458 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8226 Q hudobno-dramatické umenie (1. - 4. ročník)
49  357 1Q 460 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8227 Q tanec (1. - 4. ročník)
49  357 2Q 459 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8228 Q spev (1. - 4. ročník)
49  357 3Q 457 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 01 hudba - skladba (1. - 4. ročník)
49  357 4Q 451 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 02 hudba - dirigovanie (1. - 4. ročník)
49  357 5Q 455 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 03 hudba - hra na klavíri (1. - 4. ročník)
49  357 6Q 453 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch (pre konzervatóriá 1. - 4. roč.)
49  357 7Q 454 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (1 viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (pre hudobné a dramatické konzervatórium 1. - 4. roč.)
49  357 8Q 452 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne (1. - 4. ročník)
49  358 4Q 463 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q tanec (1. -4. ročník)
49  358 5Q 462 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q 02 tanec - ľudový tanec (5. - 8. ročník)
49  358 6Q 461 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q 01 tanec - klasický tanec (5. - 8. ročník)
49  358 7Q 464 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q 03 tanec - moderný tanec (5. - 8. ročník)
51  101 1 234sk+ukr Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ

Školy majú v školskom roku 2013/2014 k dispozícii nové tlačivá zavedené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetky tlačivá platné pre školský rok 2013/2014 sú školám k dispozícii aj v elektronickej podobe v programe eTlačivá. Tlačivá je možné použiť v rámci paušálnej alebo kreditnej licencie.

OBJEDNÁVANIE tlačív    KREDIT    PAUŠÁL

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.