• Sme škola, ktorá odoberá tlačivá rôzneho druhu od ŠEVT – u. Sme veľmi spokojní so spôsobom dodávky, kvalitou a ústretovosťou zo strany zamestnancov.

  Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

 • Vyjadrujem spokojnosť. Využívame vaše papierové tlačivá.

  Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske

 • Som veľmi spokojná s produktom eTlačivá. Viem, že sú vždy správne a aktualizované. Tým pádom sa môžeme na ne spoľahnúť.

  Základná škola, Hamuliakovo

Začiatok školského roka

Triedne knihy a výkazy, klasifikačné záznamy, obaly z PVC, denníky a záznamy, katalógové listy, osobné spisy, rozvrhy hodín.

Praktické informácie a skutočné poradenstvo

Pedagogická dokumentácia, ktorá je schválená MŠVVaŠ SR a je dodávaná v schválenom vyhotovení ako knihy alebo zošity (Triedna kniha, Triedny výkaz, Denníky a pod.) odporúčame používať výhradne v papierovej podobe počas celej doby trvania školského roka. Individuálna výroba pedagogickej dokumentácie výrazne zvyšuje náklady na jej výrobu a spôsobuje riziko zvýšenia chybovosti pri jej vedení.

Pedagogická dokumentácia a ostatné školské tlačivá, ktoré sú schválené a sú dodávané v schválenom vyhotovení ako listy, karty a jednoduché dvojlisty odporúčame používať aj elektronicky. Predovšetkým v situáciách, kedy škola zistí nedostatok niekoľkých kusov rôznych tlačív, prípadne sa na začiatku školského roka rozhodne, že niektoré tlačivá bude používať výhradne elektronicky. Kombinovaným používaním tlačív škola šetrí finančné náklady a čas určený na vypĺňanie tlačív, ich kontrolu a bezchybnú tlač. Pod kombinovaným používaním rozumieme používanie tlačív v papierovej aj v elektronickej podobe.

Rady pre praktické používanie tlačív vychádzajú z niekoľkoročných skúseností vyplývajúcich z tvorby a aktualizácie pedagogickej dokumentácia a ostatných školských tlačív. Tvorba a aktualizácia tlačív prebieha pravidelne s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR rovnocenne pre papierové a pre elektronické verzie pedagogickej dokumentácie a ostatných školských tlačív.

Primárnu pedagogickú dokumentáciu a ostatné školské tlačivá dopĺňame v program eTlačivá o tlačivá, ktoré tvoria ďalšie zákonné povinnosti škôl a vyplývajú zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávky školských tlačív

Objednávanie školských tlačív je teraz jednoduché. Jednou objednávkou môžete získať všetky požadované produkty – papierové tlačivá pre celú administratívu školy, ale aj licencie na používanie školskej agendy.


Objednávka vo formáte PDFobjednavka-vo-formate-pdf

Okrem klasického objednania papierovej pedagogickej dokumentácie, vysvedčení a bianko listov, maturitných tlačív a ďalších školských tlačív majú všetky školy a školské zariadenia možnosť použiť aj objednávkové listy vo formáte .pdf.

Objednávky sú editovateľné. Znamená to, že školy a školské zariadenia môžu tieto objednávkové listy vyplniť v počítači, vytlačiť, následne podpísať a odoslať poštou.


Objednávka v programe eTlačiváobjednavka-v-programe-etlaciva

Všetky objednávky školských papierových tlačív nájdete aj v programe eTlačivá. Tieto objednávky môžete po vypísaní uložiť s vpísanými údajmi, elektronicky odoslať priamo pracovníkom strediska školských tlačív na vybavenie kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Objednávku môžete zároveň vytlačiť.

Ešte nevlastníte Grid kartu? Želáte si používať program eTlačivá bezplatne len na objednávanie školských papierových tlačív? Prosím, postupujte nasledovne:

 1. Požiadajte o vydanie Grid karty.
 2. Na uvedenú emailovú a poštovú adresu v žiadosti odošleme vašu Grid kartu.
 3. Stiahnite si program eTlačivá kliknutím na odkaz Stiahnuť.
 4. Prihláste sa Grid kartou. Zadajte sériové číslo a požadovanú pozíciu.
 5. Po prihlásení kliknite na tlačidlo „Nové“ (vľavo hore) v hlavnom menu programu.
 6. Všetky objednávky sú v databáze zaradené do rovnomennej kategórie „Objednávky“.

GRID Karta   STIAHNÚŤ Program


Doobjednávanie chýbajúcich tlačívdoobjednavanie-chybajucich-tlaciv

Stáva sa často, že vám chýba pár kusov tlačív? Potrebujete len niektoré typy tlačív?

Doobjednávanie chýbajúcich tlačív môžete vyriešiť klasickým spôsobom, kedy opakovane použijete objednávkové listy vo formáte .pdf, objednávkové listy v programe eTlačivá alebo papierové objednávkové listy, ktoré vám boli doručené poštou zo strediska školských tlačív.

Máme však pre vás aj ideálne riešenie v situácii, kedy potrebujete len niektoré tlačivo a len pár kusov. Dokonca je to ideálne riešenie v situácii, kedy hľadáte jedno jediné správne tlačivo.

Katalógové listy, osobné spisy, záznamy, rozhodnutia riaditeľa, výpisy, žiadosti, zápisnice sťažností, výkazy, diplomy a iné ocenenia, opatrenia vo výchove, oznámenia a ďalšie typy tlačív, ktoré sú vám do niekoľkých minút prístupné v programe eTlačivá vďaka kreditnej licencii.

Dobite si kredit na účet eTlačivá. Chýbajúce tlačivá budete mať k dispozícii vždy, keď budete potrebovať. Ušetríte čas na výber správnej objednávky, jej vyplnenie, úhradu za poštovné. Kredit si môžete dobíjať priebežne podľa potreby prostredníctvom online platby, ktorú spustíte priamo v programe eTlačivá, alebo priamo tu.

GRID Karta    DOBIŤ Kredit    STIAHNÚŤ Program

Zoznam tlačív

Skladové čísloNázov tlačivaFormátVyhotovenie
49  137 0 Študijný preukaz pre študujúcich popri zamestnaní A6 kniha
49  145 0 056 Prihláška na štúdium v strednej škole A4 list
49  145 4 Zápisný lístok na štúdium v strednej škole A4 list
49  146 0 Prihláška na strednú školu pre uchadzača z pracoviska - denné štúdium A4 list
49  148 0 Prihláška na štúdium popri zamestnaní na strednú školu a do kurzu na doplnenie základného vzdelania A4 dvojlist
49  150 0 Záznam o registrovanom školskom úraze A4 list
49  151 1 Potvrdenie o navšteve školy A4 dvojlist
49  176 1 Evidenčný lístok - Záznam o dieťati A6 karta
49  177 0 041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy A4 zošit
49  179 0 259 Evidencia dochádzky detí MŠ A4 zošit
49  179 1 Evidencia stravovanosti (pre materské školy) A4 dvojlist
49  181 0 045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie A4 dvojlist
49  182 0 Ranný filter A4 list
49  185 0 042 Triedna kniha v školskom klube detí A4 zošit
49  185 1 046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí A4 list
49  186 0 067 Prehľad prázdninovej činnosti A4 súprava
49  187 1 090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí A4 dvojlist
49  188 0 049 Triedna kniha pre centrum voľného času A4 zošit
49  202 0 Potvrdenie o presťahovaní žiaka A4 dvojlist
49  202 1 Potvrdenie o preradení žiaka A4 dvojlist
49  203 0 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare A4 súprava
49  205 0 Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.) A4 obal
49  205 1 Obal z PVC (na zošity, žiacku knižku a pod.) A5 obal
49  205 2 Obal z PVC (priesvitný, na slovník) A6 obal
49  205 3 Obal A4 transparent (100mic PVC) A4 obal
49  205 4 Obal A5 transparent (100mic PVC) A5 obal
49  206 0 Vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ A4 list
49  207 0 Učiteľský zápisník A6 kniha
49  210 0A 068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie A4 zošit
49  210 1 044 Triedna kniha pre nultý ročník A4 zošit
49  211 0A 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie A4 zošit
49  211 1A 091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie A4 súprava
49  211 2A 029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie A4 karta
49  211 3 Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený 215x305 PVC plastik vystužený
49  211 5 051 Triedny výkaz pre nultý ročník A4 zošit
49  211 7 031 Príloha katalógového listu žiaka A4 karta
49  213 0A Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) A4 zošit
49  213 1A Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A) A4 zošit
49  214 1 Prehľad o učiteľoch a týždenných úväzkoch podľa predmetov A3 list
49  214 2 Rozvrh hodín podľa tried A3 list
49  215 0A Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie A4 dvojlist
49  230 0A 075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie A4 zošit
49  230 1 Záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvare A4 súprava
49  231 0A 345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie A4 zošit
49  231 1A 076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie A4 súprava
49  231 2A 028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie A4 karta
49  231 3 Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky) 215x305 PVC plastik vystužený
49  234 0A Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie A4 dvojlist
49  240 0A Výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A) A4 list
49  240 1A Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) A4 list
49  254 0 Výpis z triedneho výkazu pre stredné školy A4 list
49  270 0 056 Prihláška na štúdium do odborného učilišťa alebo praktickej školy A4 list
49  271 0 061 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník - variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B A4 zošit
49  271 1 081 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 7. - 9. ročník, variant A A4 zošit
49  271 2 059 Triedna kniha pre praktickú školu A4 zošit
49  272 0 089 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím A4 zošit
49  272 1 088 Triedny výkaz pre praktickú školu A4 zošit
49  282 0 428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v ŠŠ A4 súprava
49  283 0 069 Denník výchovnej skupiny A4 zošit
49  287 1 Klasifikačný záznam pre špeciálnu základnú školu A4 zošit
49  295 0 070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení A4 zošit
49  295 1 060 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici) a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici) A4 súprava
49  295 2 Osobný záznam pre základnú školu  a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení A4 list
49  295 3 427 Učebný list (hospitalizovaného žiaka) A4 karta
49  296 0 Oznam o zaradení žiaka do školy pri zdravotníckom zariadení A6 karta
49  331 1 083 Triedna kniha pre stredné školy A4 zošit
49  331 2 065 Triedna kniha pre stredné školy - obal A4 súprava
49  331 3 065 Triedna kniha pre stredné školy - vložka A4 dvojlist
49  331 4 065 Vložka do triednej knihy pre stredné školy A4 dvojlist
49  331 5 065 Triedna kniha pre stredné školy A4 zošit
49  332 5 071 Triedny výkaz pre stredné školy - obal 220x300 Dvojlist s 2  záložkami
49  332 6 071 Triedny výkaz pre stredné školy - vložka A4 dvojlist
49  334 0 467 Triedna kniha pre stredné školy (alt. triedna dok.) A4 dvojlist
49  334 1 467 Triedna kniha pre stredné školy - Evidenčný hárok vyučovania pre predmet (alt. triedna dok.) A4 dvojlist
49  334 2 467 Triedna kniha pre stredné školy - Evidenčný hárok vyučovania pre voliteľný predmet (alt. triedna dok.) A4 dvojlist
49  334 3 467 Triedna kniha pre stredné školy - Triedny hárok (alt. triedna dok.) A4 dvojlist
49  334 4 467 Triedna kniha pre stredné školy - Hárok C (alt. triedna dok.) A4 dvojlist
49  344 0 057 Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky A4 dvojlist
49  349 0 082 Triedna kniha pre jazykovú školu A4 zošit
49  349 1 372 Prihláška na štátnu jazykovú skúšku A4 list
49  350 0 Index (študijná knižka) - pre konzervatóriá A5 zošit
49  350 1 058 Triedna kniha pre hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie A4 dvojlist
49  352 3A 025 Katalógový list žiaka konzervatória (univerzálny) A4 karta
49  358 0 024 Katalógový list žiaka tanečného konzervatória A4 karta
49  365 0 416 Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole A4 list
49  366 0 Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom A4 karta
49  367 0 077 Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v ZUŠ A4 súprava
49  372 0 Výkaz o štúdiu na vysokej škole (index klasický) A6 kniha
49  372 1 Výkaz o mimoriadnom štúdiu A6 zošit
49  372 2 Výkaz o štúdiu na vysokej škole (index kreditový) A6 kniha
49  380 0 Zápis o štátnej skúške A4 dvojlist
49  382 0 Vysvedčenie o štátnej skúške A4 list
49  416 0 Žiadosť o uznanie skúšok (diaľkové štúdium) A4 list
49  426 0 Potvrdenie o vykonaných skúškach A4 list
49  441 0 083 Triedna kniha pre stredné školy - obal A4 dvojlist
49  441 1 Triedna kniha pre stredné školy - vložka A4 dvojlist
49  442 3 022 Katalógový list žiaka strednej školy A4 karta
49  444 1 Obal z PVC v rôznych farbách (na žiacku knižku pre SOU, slovníky, index a pod.) A6 obal
49  446 0 List - bianco - karta 160 g A4 list
49  452 0 054 Denník evidencie odborného výcviku A4 zošit
49  458 0 Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl A5 zošit
49  475 0 030 Katalógový list žiaka - hudobný odbor A4 karta
49  475 1 026 Katalógový list žiaka - tanečný odbor A4 karta
49  475 2 015 Katalógový list žiaka - výtvarný odbor A4 karta
49  475 3 027 Katalógový list žiaka - literárno-dramatický odbor A4 karta
49  475 4 341 Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby A4 karta
49  476 1 415 Rozvrh hodín pre ZUŠ A4 dvojlist
49  479 0 Výkaz žiakov a vyučovacích hodín za školský rok A4 list
49  481 0 Potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia A4 list
49  484 0 Súťaž - prehliadka základných umeleckých škôl A4 list
49  484 2 Súťažná disciplína A4 list
49  500 0 Denník výchovnej skupiny pre školské internáty A4 kniha
49  501 0 Žiadosť o prijatie do školského internátu A4 list
49  502 0 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu (obal) 210x300 Dvojlist so záložkou
49  505 0 078 Denný záznam školského internátu A4 dvojlist
49  506 0 Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte A7 leporelo
49  664 0 Inšpekčný záznam pre zariadenia školského stravovania A4 blok
49  665 0 Evidencia odpadu A4 list
49  666 0 Záznam o odkladaní vzoriek A4 list
49  667 0 Prehľad inkasa stravného za mesiac A4 list
49  668 0 Zápisný lístok stravníka (pre deti a žiakov) A4 list
49  669 0 Zápisný lístok stravníka (pre dospelých) A4 list
50  001 2 065 Triedna kniha - vložka k tlačivám 49 331 2,49 331 3 A4 dvojlist
50  002 0 421 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - obal A4 dvojlist
50  002 1 422 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - vložka A4 dvojlist
50  352 0 041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy A4 zošit
50  354 0 259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.) A4 zošit
50  354 1 Evidencia stravovanosti (pre materské školy slov. - maď.) A4 dvojlist
50  357 0 045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie A4 dvojlist
50  358 0 090 sk+mad Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí A4 dvojlist
50  359 0 049sk+mad Triedna kniha pre centrum voľného času A4 zošit
50  360 0 042sk+mad Triedna kniha v školskom klube detí A4 zošit
50  975 0 Osobný zväzok doktoranda (obal) 230x300 Dvojlist so záložkou
50  984 0 Výročné hodnotenie doktoranda A4 list
50  986 0 Potvrdenie o ukončení doktorandského štúdia (vysoká škola) A4 list
50  986 1 Potvrdenie o ukončení doktorandského štúdia - odpis A4 list
50  986 2 Potvrdenie o ukončení doktorandského štúdia (pre externé vzdelávacie inštitúcie) A4 list
50  987 0 Študijný program doktoranda A4 dvojlist
50  989 0 Oznámenie obhajoby doktorskej dizertačnej práce A4 súprava
50  990 0 Oznámenie o udelení vedeckej hodnosti doktora vied A4 súprava
50  991 0 Oznámenie o udelení vedecko-akdemickej hodnosti - umelecko-akademickej hodnosti A4 list
50  997 0 Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti A4 list
50  997 1 Vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti A4 list
51  013 0 Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia A4 list
51  100 0 041sk+ukr Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy A4 zošit
51  100 1 045 sk+ukr Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie A4 zošit
51  100 2A 068sk+ukr Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským (ISCED 1) A4 zošit
51  100 6 044sk+mad Triedna kniha pre nultý ročník A4 zošit
51  100 7A 068sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie A4 zošit
51  101 2A 344sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským (ISCED 1) A4 zošit
51  101 3A 029sk+ukr Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským (ISCED 1) A4 karta
51  101 4 031sk+ukr Príloha katalógového listu žiaka (slov. - ukraj.) A4 karta
51  101 5 091sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským (ISCED 1) A4 súprava
51  101 6 051sk+mad Triedny výkaz pre nultý ročník A4 zošit
51  101 7A 344sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským A4 zošit
51  101 9A 091sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským A4 súprava
51  103 0A 029sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským A4 karta
51  103 2 031sk+mad Príloha katalógového listu žiaka (slov.-maď.) A4 karta
51  105 0 Zápisný lístok na štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským A4 list
51  111 1 Záznamy o práci v záujmovom útvare pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským A4 súprava
51  112 0 Vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom maďarským A4 list
51  116 1A Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským A4 dvojlist
51  150 0 Inventár - obal A4 dvojlist
51  150 1 Inventár - vložka A4 dvojlist
51  155 1 Potvrdenie o presťahovaní žiaka (slov. - maď.) A4 dvojlist
51  156 0 Agendový protokol - obal A4 dvojlist
51  156 1 Agendový protokol - vložka A4 dvojlist
51  158 0 Index normálií - obal A4 dvojlist
51  158 1 Index normálií - vložka A4 dvojlist
51  172 0 Zápisnica o prevzatí školy A4 dvojlist
51  200 2A 075sk+ukr Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským A4 zošit
51  200 7A 075sk+mad Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským A4 zošit
51  201 2A 345sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským A4 zošit
51  201 3A 028sk+ukr Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským (ISCED 2A) A4 karta
51  201 4 076sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským (ISCED 2A) A4 súprava
51  201 7A 345sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským A4 zošit
51  201 8A 076sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským A4 súprava
51  203 0A 028sk+madKatalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s VJM A4 karta
51  226 1A Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským A4 dvojlist
51  268 0 Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole A4 list
51  300 0 071sk+mad Triedny výkaz pre stredné škola - obal (slov. - madˇ.) 230x305 Dvojlist s 2  záložkami
51  300 1 071sk+mad Triedny výkaz pre stredné školy - vložka (slov. - madˇ.) A4 dvojlist
51  300 7 083sk+mad Triedna kniha pre stredné školy (slov. - madˇ.) A4 zošit
51  300 8 065sk+mad Triedna kniha pre stredné školy (slov. - madˇ.) A4 zošit
51  302 0 071sk+ukr Triedny výkaz pre stredné školy - obal (slov. - ukraj.) 230x305 Dvojlist s 2  záložkami
51  302 1 071sk+ukr Triedny výkaz pre stredné školy - vložka (slov. - ukraj.) A4 dvojlist
51  302 5 022sk+ukr Katalógový list žiaka pre stredné školy (slov. - ukraj.) A4 karta
51  315 0 022sk+mad Katalógový list žiaka strednej školy A4 karta
51  316 0 083sk+mad Triedna kniha pre stredné školy - obal A4 dvojlist
51  317 0 083sk+mad Triedna kniha pre stredné školy - vložka A4 dvojlist
51  500 0 068sk+rsn Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (slovensko- rusínske) A4 zošit
51  500 2 029sk+rsn Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (slovensko - rusínske) A4 karta
51  500 5 031sk+rsn Príloha katalógového listu žiaka (slov. - rusínske) A4 karta
51  500 6 091sk+rsn Triedny výkaz pre pripmárne vzdelávanie (ISCED 1) - slov. - rusínske A4 súprava
51  500 8 041sk+rsn Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy A4 zošit
51  500 9 045sk+rsn Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie A4 dvojlist
51  501 0 075sk+rsnTriedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym A4 zošit
51  501 1 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym A4 zošit
51  501 2 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym A4 karta
53  002 1 Triedny výkaz pre vyššie odborné štúdium A4 súprava
56  036 0 079 Triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - obal A4 dvojlist
56  036 1 079 Triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka A4 dvojlist
57  003 0 061sk+mad Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník - variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B A4 zošit
57  004 0 081sk+mad Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 7. - 9. ročník, variant A s VJM A4 zošit
57  005 0 089sk+mad Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím s VJM A4 zošit
57  008 0 Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelávaní žiaka ....... A4 zošit
57  009 0 072 Osobný spis dieťaťa centra špeciálnopedagogického poradenstva A4 zošit
57  011 0 Anamnestický dotazník dieťaťa s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou A4 súprava
57  015 1 Klasifikačný záznam pre špeciálnu základnú školu (slov. - maď.) A4 zošit
57  017 0 080 Osobný spis žiaka s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami A4 zošit
57  018 0 100 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP A4 zošit
57  019 0 074 Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom A4 zošit
57  020 0 086 Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom A4 zošit
57  021 0 053 Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v ZŠ, ŠZŠ v zdravotníckom zariadení A4 karta
59  001 0 Prehľad o prospechu, správaní a dochádzke A4 list
59  002 0 Hodnotenie žiakov A5 dvojlist
59  003 0 Evidencia žiakov A4 dvojlist
59  004 0 Prehľad o neprítomnosti žiaka v škole A5 súprava
59  005 0 Hospitačný záznam A4 list
59  006 0 Oznámenie o prospechu žiaka A5 blok
59  007 0 Oznámenie o udelení opatrenia A5 blok
59  008 0 Žiadosť o výnimku maturovať z ... A5 blok
59  009 0 Záväzná prihláška na ústnu maturitnú skúšku A5 blok
59  010 0 Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku A5 blok
59  011 0 Žiadosť o vystavenie kópie A5 blok
59  012 0 Oznámenie termínu skúšky A5 blok
59  013 0 Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky A5 blok
59  014 0 Pomocný protokol k maturitným skúškam A4 list
59  015 0 Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy A4 list
59  016 0 Súhlas so štúdiom v zahraničí A4 list

Hľadali ste tlačivo a nenašli ste ho? Napíšte nám a doplníme tlačivo Vašej školy. Pre doplnenie chýbajúcich tlačív nám píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.