• Sme škola, ktorá odoberá tlačivá rôzneho druhu od ŠEVT – u. Sme veľmi spokojní so spôsobom dodávky, kvalitou a ústretovosťou zo strany zamestnancov.

  Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

 • Vyjadrujem spokojnosť. Využívame vaše papierové tlačivá.

  Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske

 • Som veľmi spokojná s produktom eTlačivá. Viem, že sú vždy správne a aktualizované. Tým pádom sa môžeme na ne spoľahnúť.

  Základná škola, Hamuliakovo

Polročná a koncoročná klasifikácia

Ročníkové a záverečné vysvedčenia a osvedčenia, výpisy pre polročnú klasifikáciu.

Praktické informácie a skutočné poradenstvo

Doklady o získanom vzdelaní sú schvaľované MŠVVaŠ SR a sú dodávané v schválenom vyhotovení ako predtlačené formuláre, alebo ako Bianko listy, ktoré obsahujú ochranné prvky (vodotlač, podtlač štátneho znaku, sériu a číslovanie).

Školám s nízkym počtom žiakov odporúčame používanie Bianko listov v kombinácii s programom eTlačivá. Používaním Bianko listov ako nepredtlačených formulárov v kombinácii s programom eTlačivá škola výrazne znižuje náklady na konečné vyhotovenie dokladov o získanom vzdelaní. Zároveň tento spôsob vyhotovenia dokladov o získanom vzdelaní výrazne znižuje chybovosť a automaticky znižuje náklady školy.

Školy s nízkym počtom žiakov majú v programe eTlačivá možnosť použiť preddefinované excelovské súbory (šablóny). Excelovské súbory obsahujú stĺpce pomenované rovnocenne s položkami vysvedčení. Aj týmto spôsobom je zaručená efektívnosť rýchleho a bezchybného vypracovania dokladov o získanom vzdelaní (naplnenie vysvedčení správnymi údajmi jednoducho a rýchlo).

Školám s vyšším počtom žiakov odporúčame používať program eŠkola, pomocou ktorého efektívne, rýchlo a bezchybne vypracujú doklady o získanom vzdelaní (vysvedčenia).

Rady pre praktické používanie tlačív vychádzajú z niekoľkoročných skúseností vyplývajúcich z tvorby a aktualizácie dokladov o získanom vzdelaní (vysvedčení), výpis z polročnej klasifikácie prospechu a správania a ďalších tlačív. Tvorba a aktualizácia tlačív prebieha pravidelne s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR rovnocenne pre papierové a pre elektronické verzie tlačív.

Okrem výpisov a vysvedčení nájdu školy v programe eTlačivá aj dôležité rozhodnutia, opatrenia vo výchove, informované súhlasy a ďalšie tlačivá (napr. vybavenie sťažnosti v súlade so zákonom). Tlačivá, ktoré vyplývajú zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú vytvorené a pravidelne aktualizované advokátskou kanceláriou.

Objednávky školských tlačív

Objednávanie školských tlačív je teraz jednoduché. Jednou objednávkou môžete získať všetky požadované produkty – papierové tlačivá pre celú administratívu školy, ale aj licencie na používanie školskej agendy.


Objednávka vo formáte PDFobjednavka-vo-formate-pdf

Okrem klasického objednania papierovej pedagogickej dokumentácie, vysvedčení a bianko listov, maturitných tlačív a ďalších školských tlačív majú všetky školy a školské zariadenia možnosť použiť aj objednávkové listy vo formáte .pdf.

Objednávky sú editovateľné. Znamená to, že školy a školské zariadenia môžu tieto objednávkové listy vyplniť v počítači, vytlačiť, následne podpísať a odoslať poštou.


Objednávka v programe eTlačiváobjednavka-v-programe-etlaciva

Všetky objednávky školských papierových tlačív nájdete aj v programe eTlačivá. Tieto objednávky môžete po vypísaní uložiť s vpísanými údajmi, elektronicky odoslať priamo pracovníkom strediska školských tlačív na vybavenie kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Objednávku môžete zároveň vytlačiť.

Ešte nevlastníte Grid kartu? Želáte si používať program eTlačivá bezplatne len na objednávanie školských papierových tlačív? Prosím, postupujte nasledovne:

 1. Požiadajte o vydanie Grid karty.
 2. Na uvedenú emailovú a poštovú adresu v žiadosti odošleme vašu Grid kartu.
 3. Stiahnite si program eTlačivá kliknutím na odkaz Stiahnuť.
 4. Prihláste sa Grid kartou. Zadajte sériové číslo a požadovanú pozíciu.
 5. Po prihlásení kliknite na tlačidlo „Nové“ (vľavo hore) v hlavnom menu programu.
 6. Všetky objednávky sú v databáze zaradené do rovnomennej kategórie „Objednávky“.

GRID Karta   STIAHNÚŤ Program


Doobjednávanie chýbajúcich tlačívdoobjednavanie-chybajucich-tlaciv

Stáva sa často, že vám chýba pár kusov tlačív? Potrebujete len niektoré typy tlačív?

Doobjednávanie chýbajúcich tlačív môžete vyriešiť klasickým spôsobom, kedy opakovane použijete objednávkové listy vo formáte .pdf, objednávkové listy v programe eTlačivá alebo papierové objednávkové listy, ktoré vám boli doručené poštou zo strediska školských tlačív.

Máme však pre vás aj ideálne riešenie v situácii, kedy potrebujete len niektoré tlačivo a len pár kusov. Dokonca je to ideálne riešenie v situácii, kedy hľadáte jedno jediné správne tlačivo.

Katalógové listy, osobné spisy, záznamy, rozhodnutia riaditeľa, výpisy, žiadosti, zápisnice sťažností, výkazy, diplomy a iné ocenenia, opatrenia vo výchove, oznámenia a ďalšie typy tlačív, ktoré sú vám do niekoľkých minút prístupné v programe eTlačivá vďaka kreditnej licencii.

Dobite si kredit na účet eTlačivá. Chýbajúce tlačivá budete mať k dispozícii vždy, keď budete potrebovať. Ušetríte čas na výber správnej objednávky, jej vyplnenie, úhradu za poštovné. Kredit si môžete dobíjať priebežne podľa potreby prostredníctvom online platby, ktorú spustíte priamo v programe eTlačivá, alebo priamo tu.

GRID Karta    DOBIŤ Kredit    STIAHNÚŤ Program

Zoznam tlačív

Skladové čísloNázov tlačivaFormátVyhotovenie
49  147 1 Evidencia tlačív ročníkových vysvedčení A4 zošit
49  180 0 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ A4 list
49  212 0N 103 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ A4 list
49  212 5A 110uni Vysvedčenie pre nultý ročník ZŠ A4 list
49  218 0 239 Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávaniana získanie nižšieho stredného vzdelania pre SOŠ A4 list
49  232 1N 107 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ A4 list
49  252 0A 140 Vysvedčenie pre gymnázium (denné štúdium) A4 list
49  264 0F 245 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - francúzske) A4 list
49  267 0 243 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) A4 list
49  267 1 244 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku A4 list
49  273 5B 474 Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník ŠZŠ A variant A4 list
49  273 8 478 Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A a B variant A4 list
49  273 9 473 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 10. ročník ŠZŠ C variant A4 list
49  274 0 240 Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu A4 list
49  274 1 471 Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník ŠZŠ A variant A4 list
49  274 2 472 Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník ŠZŠ B variant A4 list
49  274 5 465 Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím A4 list
49  274 8 190 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy A4 list
49  274 9 507 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím A4 list
49  275 0N 164 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním A4 list
49  275 2 166 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním A4 list
49  275 4F 181 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia A4 list
49  275 4N 187 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre prípravný a 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia A4 list
49  340 1N 122  Vysvedčenie pre študijné odbory SŠ uni A4 list
49  340 3 137 Vysvedčenie pre študijný odbor SOŠ A4 list
49  341 0 364 Osvedčenie pre jazykové školy A4  list
49  341 1 365 Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky A4  list
49  342 0 363 Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky A4  list
49  343 0 035 Protokol o štátnej jazykovej skúške, odpis vysvedčenia (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky) A4 list
49  345 0 036 Protokol o písomnej ŠJS (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky) A4 dvojlist
49  346 0 377 Pozvánka na písomnú časť (jazykové školy) A5 list
49  347 0 371 Pozvánka na ústnú časť (jazykové školy) A5 list
49  348 0 502 Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole A5 list
49  349 2 373 Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka A4 list
49  349 3 375 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky (písomná časť) A4 list
49  349 4 374 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky (celkové hodnotenie) A4 list
49  356 2 479 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium  8229 7 08 hudba - cirkevná hudba (1. - 4. ročník) A4  list
49  356 2U 111uni Vysvedčenie pre konzervatórium A4 list
49  356 3 117 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 04 hudba - hra na organe (1. - 4. ročník) A4 list
49  357 0 119 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8226 7 hudobno-dramatické umenie (1. - 4. ročník) A4 list
49  357 1 121 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8227 7 tanec (1. - 4. ročník) A4 list
49  357 2 120 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8228 7 spev (1. - 4. ročník) A4 list
49  357 3 118 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 01 hudba - skladba (1. - 4. ročník) A4 list
49  357 4 112 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 02 hudba - dirigovanie (1. - 4. ročník) A4 list
49  357 5 116 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 03 hudba - hra na klavíri (1. - 4. ročník) A4 list
49  357 6 114 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch (1. - 4. roč.) A4 list
49  357 7 115 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (1 viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (1. - 4. roč.) A4 list
49  357 8 113 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 07 hudba - hra na akordeóne (1. - 4. ročník) A4 list
49  358 4 125 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 tanec (1. -4. ročník) A4 list
49  358 5 124 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 02 tanec - ľudový tanec (5. - 8. ročník) A4 list
49  358 6 123 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 01 tanec - klasický tanec (5. - 8. ročník) A4 list
49  358 7 126 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 03 tanec - moderný tanec (5. - 8. ročník) A4 list
49  363 1 130 Vysvedčenie pre ZUŠ - výtvarný odbor A4 list
49  364 1 134 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - výtvarný odbor A4 list
49  383 2 List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním A4  list
49  447 0 241 Vysvedčenie o skúške z jednotlivých vyučovacích predmetov (gymnázium, SOŠ a konzervatórium) A4 list
49  460 2 142 Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ A4 list
49  460 2U 142 Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ - uni A4 list
49  460 3N 136 Vysvedčenie pre prípravný a 1. - 3. ročník OU A4 list
49  483 3 127 Vysvedčenie pre ZUŠ - hudobný odbor A4 list
49  483 4 128 Vysvedčenie pre ZUŠ - literárno-dramatický odbor A4 list
49  483 5 132 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - literárno-dramatický odbor A4 list
49  483 6 346 Vysvedčenie pre ZUŠ - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby A4 list
49  483 7 352 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby A4 list
49  483 8U 347uni Vysvedčenie pre ZUŠ - univerzálne A4 list
49  485 1 131 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - hudobný odbor A4 list
49  486 1U 348uni Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - univerzálne A4 list
49  487 1 129 Vysvedčenie pre ZUŠ - tanečný odbor A4 list
49  488 1 133 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - tanečný odbor A4 list
50  017 2A 199sk+mad Vysvedčenie pre študijný odbor strednej školy s VJM A4 list
50  356 0 234sk+mad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ A4 list
51  107 0N 227sk+ukr Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským A4 list
51  107 3N 147sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ s VJM A4 list
51  107 8A 154uni sk+mad Vysvedčenie pre nultý ročník ZŠ s VJM A4 list
51  207 0N 494sk+ukr Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským A4 list
51  207 3N 481sk+mad Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ s VJM A4 list
51  307 0A 198sk+mad Vysvedčenie pre gymnázium s VJM A4 list
51  307 2A 362 Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským A4 list
51  312 0A 200sk+mad Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ s VJM A4 list
51  402 0N 158sk+nem Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým A4 list
51  403 0N 493sk+nem Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým A4 list
51  500 3D 496sk+rsn Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym A4 list
51  500 3N 224sk+rsn  Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym A4 list
53  001 0 235 Vysvedčenie pre strednú zdravotnícku školu - diaľkové štúdium A4 list
57  013 2 486sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník ŠZŠ A variant s VJM A4 list
57  013 2B 488sk+mad Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník ŠZŠ A variant s VJM A4 list
57  013 3 487sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník ŠZŠ B variant s VJM A4 list
57  013 4 485sk+mad Vysvedčenie pre prípravný až 10. ročník ŠZŠ C variant s VJM A4 list
57  013 5 211sk+mad Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A, B variant s VJM A4 list
57  013 7 240sk+mad Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu s VJM A4 list
57  014 3 482sk+mad Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM A4 list
57  014 6 191sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník PrŠ s VJM A4 list

Hľadali ste tlačivo a nenašli ste ho? Napíšte nám a doplníme tlačivo Vašej školy. Pre doplnenie chýbajúcich tlačív nám píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.